X
شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱ ۶۸
چچ

تقدیر و پاداش

تقدیر و پاداش پیشنهادهای مصوب

به ازای هرامتیاز تعیین شده برای پیشنهاد مصوب ثبت شده توسط کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر، مبلغ ریالی معادل سه ده‌ هزارم (0/0003) سقف معاملات جزء، برای پیشنهادهای مصوب ثبت شده توسط شهروندان مبلغ ریالی معادل یک ده‌هزارم (0/0001) سقف معاملات جز، پاداش نقدی و همچنین برای اسناد سیستم مدیریت کیفیت، مبلغ ریالی معادل نه ده هزارم (0.0009) سقف معاملات جزء پاداش نقدی به پیشنهاد تعلق می‌گیرد؛

در سال 1400که سقف معاملات جزء 650/000/000 میلیون‌ریال است، سه ده‌هزارم (0,0003) آن برای هر امتیاز 195/000 هزار ریال و برای 100 امتیاز 19/500/00 میلیون ریال می‌باشد.

این مبلغ برای اسناد سیستم مدیریت کیفیت، نه ده‌هزارم (0,0009) است یعنی هر امتیاز 585/000 هزار ریال و برای 100 امتیاز 58/500/000 میلیون ریال می‌باشد.

  1. لازم به ذکر است امتیاز کسب شده براساس درصد مشارکت اعلام شده طبق فرم ارائه پیشنهاد، بین اعضا تقسیم می‌گردد و پرداخت پاداش پیشنهادهای مصوب نیز بر اساس درصد مشارکت اعلام شده می‌باشد.
  2. پاداش پیشنهاددهندگانی که حقوق آنها توسط اداره «حقوق و دستمزد »شهرداری مرکز پرداخت می‌گردد توسط حقوق و پاداش سایر پیشنهاددهندگان به شماره حساب اعلام شده در سامانه، واریز خواهد شد.
  3. پیشنهادها در صورتی تصویب می‌شوند که پس از بررسی در کارگروه‌های مربوطه از میانگین فرم‌های امتیازدهی تکمیل شده توسط کارشناسان تخصصی و ممیز مربوطه، حداقل امتیاز را دریافت کرده باشند. حداقل امتیاز برای پیشنهادهای شهروندان 1/4، پیشنهادهای کارکنان شهرداری 1/3 و اسناد کیفیت 3/4 فرم مزبور می‌باشد.
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب نظام پیشنهادها
No Cache
Gt: 2.2919300397237
Qt: 2.6790833473206